BlokeTur

 

V naravo s kolesom

Namen operacije:
S strani obiskovalcev se zelo povečuje povpraševanje po najemu koles za tovrstno raziskovanje
Notranjske. V zadnjem obdobju se je še posebej povečalo povpraševanje po najemu električnih koles,
ki pa jih imamo na območju LAS le za vzorec pri različnih ponudnikih. Z električnim kolesom lahko več
ljudi prevozi več kilometrov kot z navadnimi. In več prevoženih kilometrov s kolesom pomeni manj
prevoženih kilometrov z avtomobilom. Z nabavo te opreme ter ostalih servisnih enot (polnilno
servisna stojala) bomo prispevali tako k razvoju trajnostnega turizma, izboljšanju turistične ponudbe
kot tudi k ohranjanju naravne dediščine.


Glavne aktivnosti: 
1. A1: Vodenje in koordinacija operacije. Vodilni partner bo skrbel za koordinacijo in vodenje
aktivnosti in za pripravo dokumentacije ob zaključku operacije.
2. A2: Promocija operacije. Za potrebe informiranja in obveščanja širše javnosti bomo partnerji
uporabili različna orodja, ki nagovarjajo posamezne ciljne skupine: sporočila za javnost,
tematske prispevke v lokalnih in regionalnih medijih, objave na družbenih omrežjih in
spletnih straneh partnerjev. V promocijske namene bomo organizirali kolesarske ture za
različne ciljne skupine. Oblikovana bo tudi spletna stran, ki bo promovirala uporabo e-koles
in bo vsebovala vse ključne podatke o izposoji koles.
3. A3: Nabava ustrezne opreme. V okviru operacije bo nabavljena ustrezna oprema za krepitev
trajnostne turistične ponudbe, in sicer:
- nabava električnih koles: 24
- nabava električnih poganjalcev: 4
- nabava polnilno servisnih stojal za električna kolesa: 2


Partnerstvo: 
VP – LAS Notranjska 
P2 – Bike center Cerknica, Tine Klančar s.p. 
P3 – Meta Rovan s.p. 
P4 – Občina Bloke 
P5 – Javni zavod Snežnik 


Trajanje projekta: 18.4.2023 – 31.10.2023 
Skupna vrednost projekta: 91.939 EUR; znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja: 65.248 EUR.
Povezave:
- Evropska komisija: https://agriculture.ec.europa.eu/index_sl
- Program razvoja podeželja: https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022

 

 

 

Tržnice za trajnost

 

NAZIV: Tržnice – medgeneracijsko sodelovanje in trajnostni razvoj

AKRONIM: Tržnice za trajnost

 

NAMEN PROJEKTA:

Območje LAS Notranjska je bilo nekdaj večinoma podeželsko, ruralno območje tradicionalnih skupnosti. S splošnim družbenim razvojem se je predvsem v urbanih središčih bistveno spremenila struktura prebivalstva (socialna, verska, etnična…), kar se izraža kot privatizacija življenja posameznika in segmentacija družbenega življenja.

Po drugi strani podnebne in druge okoljske spremembe vedno bolj vplivajo na kakovost življenja ljudi v LAS Notranjska. Vremenski ekstremi (žled, poplave v Loški dolini, suša na Cerkniškem jezeru, temperaturni rekordi na Blokah) so postali realnost, ki se bodo v prihodnosti po vsej verjetnosti še zaostrovali. Ne glede na njihov obseg in vpliv na celotno družbo, pa obstajajo družbene skupine, ki jih spremembe lahko dodatno marginalizirajo oz. prizadenejo.

Partnerji, ki sodelujemo v projektu, smo prepričani, da lahko z akcijami v sklopu operacije Tržnice za trajnostspodbudimo medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključenost na eni strani, po drugi pa s primernimi pristopi in izbranimi vsebinami vplivamo na večjo okoljsko ozaveščenost prebivalcev LAS Notranjska in jih spodbudimo k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje in prilagajanju novim pogojem v smeri trajnostnega, sonaravnega razvoja. Pri tem izhajamo iz značilnosti lokalnega okolja, njegovih naravnih in kulturnih danosti, tradicionalnih znanjih, neposrednih izkušenj tukajšnjih ljudi, ki ustvarjajo prepoznavno, a kljub temu odprto skupnost, ki sledi novim spoznanjem, tehnološkim rešitvam, digitalizaciji … Medgeneracijsko sodelovanje je pri tem ključno.

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Projektni partnerji bomo v sklopu operacije kupili premične stojnice, mize s klopmi in drugo opremo za izvedbo dogodkov na prostem (luči, prenosni vrtni kurišči) ter mobilni skladiščni kontejner za shranjevanje opreme.

Izvedli bomo raziskavo o nekdanjem utripu na tržnicah v občinah LAS Notranjska in natečaj za osnovnošolce.

Pripravili  bomo e-razstavo starih fotografij in zapisov o utripu na tržnicah nekoč.

Skupaj z otroci, ki so vključeni v medijski krožek v OŠ Stari trg pri Ložu, bomo posneli 8 dokumentarnih tv oddaj na temo ohranjanja naravne in kulturne dediščine, turizma ter varstva okolja in narave ter kupili opremo za snemanje na terenu.

V času trajanja projekta bomo v Cerknici, Starem trgu pri Ložu in v Novi vasi s sodelovanjem deležnikov organizirali skupaj 15 dogodkov.

V sklopu operacije bomo v Cerknici postavili nova otroška igrala, za potrebe osnovne šole in vrtca v starem trgu pri Ložu pa kupili novo športno opremo.

CILJI:

Cilji operacije sledijo razvojni viziji območja in prispevajo k doseganju ciljev SLR in so sledeči:

Intenzivnejše medgeneracijsko sodelovanje

To je primarni cilj operacije. Medgeneracijsko sodelovanje je prenos znanja v obe smeri: starejši na mlajše prenašajo svoje izkušnje, znanje, spretnosti, tudi vrednote in etiko. Mlajše generacije pa imajo svojo vrednost in pomen predvsem v novih znanjih, ki jih zahteva digitalizacija družbe, in svoji socialni mreži. Generacije povezujemo z ustvarjanjem novih programov dogodkov in prostorov, ki to povezovanje omogočajo. V (post)kovid obdobju je to še toliko bolj pomembno kot pred tem.

Večja socialna vključenost

Posamezne aktivnosti operacije so zasnovane na način, da spodbujajo socialno aktivacijo (povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov). Posebno pozornost bomo namenili aktivaciji tistih družbenih skupin, ki so pomembne za razvoj celotnega LAS območja, vendar je njihovo delovanje razpršeno in ima omejen socialni in ekonomski domet. To so otroci in mladostniki, starostniki, brezposelni, ženske in ostale ranljive skupine ter kmetje.

Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

Posnete dokumentarne oddaje, e-razstava in vsi ostali načrtovani dogodki se po eni strani navezujejo na pomen tradicije, tradicionalnih znanj in sonaravnih praks, po drugi pa vključujejo izrazito ozaveščevalno noto o trajnostnem razvoju, varstvu okolja in boju proti podnebnim spremembam.

Ohranjeno stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine

Teme dokumentarnih oddaj, raziskava z razstavo in vsi ostali načrtovani dogodki izhajajo iz posebne vrednosti, ki jo ima kulturna dediščina za celotno območje LAS Notranjska. Ne le da mu daje posebno identiteto, temveč tudi razvojne usmeritve, še posebej če jih povežemo z izjemno naravno dediščino in specifikami lokalnega okolja.

Razvite dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju

Z novo opremo in novimi programi ustvarjamo osnovo za izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva na programskem območju in ustvarjamo nove priložnosti tako za partnerstvo kot tudi za prebivalce na območju LAS Notranjska.

Povečanje inovativne podjetniške aktivnosti

Aktivnosti operacije spodbujajo inovativnost in nove pristope. Nagovarjajo k iskanju novih rešitev z upoštevanjem lokalnih značilnosti, prednosti in priložnosti območja LAS Notranjska.

Povečana in organizirana ponudba z območja za skupni nastop na trgu

Z operacijo ne spodbujamo le socialnega temveč tudi ekonomsko sodelovanje med različnimi družbenimi skupinami, ki lahko skupaj prispevajo k razvoju in kvaliteti življenja na območju LAS Notranjska.

REZULTATI:

I. faza: 1. 1. 2022-31.7.2022

 • Premične stojnice: 10 vodilni partner Javni zavod Snežnik, P3 Občina Bloke 5 stojnic.

 • Oprema za izvedbo dogodkov na prostem (VP): komplet miza in dve klopi (10 kompletov), veriga luči za zunanjo uporabo (2 x 15 m) z žarnicami (30 kom), prenosno vrtno kurišče (2).

 • Otroška igrala: lesen igralni sklop (P5).

 • Športna oprema (P4): dve obesni košarkarski tabli za na letvenik in 13-delni komplet polivalentnih blazin za sestavo različnih vadbenih poligonov.

 • Oprema za snemanje na terenu (P1): mobilna kamera 4K, video stojalo, voziček za video stojalo, dve bateriji in dvojni polnilec za kamero in računalnik z monitorjem in tipkovnico za zajem posnetkov in montažo.

 • Mobilni skladiščnega kontejner za shranjevane opreme (VP).

 • Izvedba raziskave in izvedba natečaja Tržnica nekoč (P2).

 • Priprava e-razstave starih fotografij in zapisov o utripu na tržnicah nekoč (P2).

 • Snemanje 2 dokumentarnih tv oddaj na temo ohranjanja naravne in kulturne dediščine, turizma ter varstva okolja in narave (P1).

 • Izvedba 5 dogodkov z vsebinami sonaravnega (trajnostnega) razvoja s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju in socialni aktivaciji:

(VP) Stari trg pri Ložu: Pomladi velikonočni sejem, Dan zelene mobilnosti, Bolšji sejem,

(V3) Nova vas: Izmenjava domačih semen in sadik, Tržnica lokalnih pridelkov in tradicionalnih izdelkov.

ll. faza: 1. 8. 2022-31. 3. 2023

 • Snemanje 6 dokumentarnih tv oddaj na temo ohranjanja naravne in kulturne dediščine, turizma ter varstva okolja in narave (P1).

 • Izvedba 10 dogodkov z vsebinami sonaravnega (trajnostnega) razvoja s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju in socialni aktivaciji:

(VP) Stari trg pri Ložu: Pohod - korak za telesno in duševno zdravje, Dobrodelni novoletni sejem,

(P2) Cerknica, Bloke in Loška dolina po 2 dogodka: Prišijmo si gumb, Ne mečmo hrane stran,

(V3) Nova vas: Mihaelov sejem, Tržnica lokalnih pridelkov in tradicionalnih izdelkov.

PARTNERSTVO:

Vodilni partner je Javni zavod Snežnik, partnerji projekta pa Zavod Oron (P1), Zavod Jezerski hram (P2), Občina Bloke (P3), Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu (P4) in Nogometni klub Cerknica (P5).

TRAJANJE:

Projekt se izvaja od 5. 1. 2022 do 31. 3. 2023 v sklopu operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Notranjska, ki jih sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VREDNOST PROJEKTA: Skupna vrednost celotne operacije 55.150,08 EUR,  vrednost sofinanciranja ESRR je 39.995,80 EUR.

 

 

 

 

Združevanje turističnih ponudnikov na Blokah

Turistična ponudba območja narašča, tako nastanitvena, kulinarična kot tudi drugih storitev povezanih s turizmom (npr. specifična vodenja, trajnostni prevozi turistov). Okrepiti je treba povezovanje med zainteresiranimi ponudniki in razviti nove integrirane turistične produkte  za skupine turistov, ki temeljijo predvsem na naravni in kulturni dediščini ter v povezavi z drugimi sektorji predvsem lokalnimi pridelovalci oz. proizvajalci hrane, spominkov. Prav tako je treba okrepiti potrebna znanja in kompetence ter povezovanje in sodelovanje na področju promocije in trženja.

Aktivnosti so razdeljena v tri vsebinske sklope:

1) animacijo in komunikacijo s ponudniki in proizvajalci;

2) oblikovanje skupne strategije promocije turizma na Blokah in dveh integriranih turističnih produktov ter

3) promocijske in tržne aktivnost

 

Partnerji operacije:

Občina Bloke – Vodilni partner
Javni zavod Snežnik
Zavod Jezerski hram
Notranjski regijski park

Trajanje operacije:15.9.2017 – 31.7.2018
Skupna vrednost operacije: 32.411,00 EUR; Znesek sofinanciranja ESRR: 25.224,00 EUR

 

Ob zaključku operacije BlokeTur

 

Občina Bloke je zaradi vse večje turistične ponudba na Blokah na razpis LS Notranjska prijavila opracijo BlokeTur, v sklopu katere smo povezali turistične ponudnike na Blokah , in skupaj z Notranjskim regijskim parkom, Zavodom Jezerski hram in Javnim zavodom Snežnik tudi prenašali pozitivne izkušnje pridobljene z izvajanjem operacije na turistične ponudnike v celi LAS Notranjska. Aktivnosti so bile razdeljene v tri vsebinske sklope, najprej animacija in komunikacija s turističnimi ponudniki, nato oblikovanje skupne strategije za promocijo turizma na Blokah in oblikovanje dveh integriranih turističnih produktov. V nadaljevanju smo promovirali Bloke na različnih prireditvah v Las Notranjska, in tržili skupno turistično ponudbo Blok in tudi ostalega območja LAS Notranjska. Zaposlili smo tudi eno osebo na TIC Bloke, ki skrbi za koordinacijo in prihodnosti se bomo v skladu s strategijo promovirali in tržili našo ponudbo drugod po Sloveniji ter v tujini. Okrepili smo povezovanje med zainteresiranimi ponudniki in razvili nove integrirane turistične produkte  za skupine turistov, ki temeljijo predvsem na naravni in kulturni dediščini ter v povezavi z drugimi sektorji predvsem lokalnimi pridelovalci oz. proizvajalci hrane, spominkov.

 

 

      

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj