Civilna zaščita

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita (v nadaljevanju CZ) obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščito in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni. Enote in službe CZ se organizirajo po prostorskem načelu kot taktične enote z močjo od ene ekipe oziroma oddelka do ene čete. Istovrstne enote in službe CZ se lahko med seboj združujejo v večje sestave.

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:


Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organiziran in je vključen v sistem nacionalne varnosti (poleg obrambnega in varnostnega sistema). V državi je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirano kot enoten in celovit sistem. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

OBČINSKI SVET:

V skladu z nalogami občine ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju, sprejema letne programe zagotavljanja sredstev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, zagotavlja varstvo pred požarom ter ureja, upravlja in skrbi za gasilsko javno službo.

ŽUPAN:

Skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejme načrte zaščite in reševanja, skrbi za izvajanje del za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, skrbi za obveščanje prebivalstva o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih.

POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE:

Imenuje ga župan, vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanje in pomoči je organiziran Občinski štab CZ.

OBČINSKI ŠTAB CZ:

Ima šest članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja. Delo štaba vodi poveljnik CZ, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika.

SESTAVA ŠTABA:

 • Stane Jakopin, poveljnik
 • Pavla Ponikvar, namestnica poveljnika
 • Ivan Lah, član
 • Zdravko Modic, član
 • Jože Milavec, član

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ:

 • Občinski štab CZ (OŠCZ)
 • Javna gasilska služba (PGD Nova vas, PGD Velike Bloke)
 • Enote in službe CZ
 • Enota za prvo pomoč
 • Oddelek za reševanje z ekipo za izvidovanje
 • Služba za podporo
 • Operativni gasilci PGD Nova vas
 • Operativni gasilci PGD velike Bloke
 • Službe in drugi operativni sestavi zavodov in drugih organizacij in sile zaščite in reševanja po pogodbi

 PRAVNA PODLAGA:

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06, 97/10)
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 102/00, 33/02 , 106/02, 21/05, 110/05, 5/07, 92/07)
Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 15/00, 88/00, 24/01, 104/08)
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št.3/02, 76/08, 24/12)
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 44/02)