Javni vodovod - Bloška planota

SPLOŠNO O VODOVODU BLOŠKA PLANOTA

Javni vodovod -Bloška planota je v upravljanju Režijskega obrat Občine Bloke kot notranje organizacijske enote občinske uprave. 

Javni vodovod so oskrbuje s pitno vode iz dveh vrtin, ki se nahajati na severnem predelu Bloške planote. Vrtini sta vrtani na globino 112 in 145 m v kateri sta nameščeni potopni črpalki, ki preko tlačnega voda črpata vodo v višjeležeči vodohran (850 m nm) Gradiško s kapaciteto 1400 m3, ki je od mesta črpanja oddaljen 2350 m. V vodohranu se vrši obdelava vode (dezinfekcija) s pomočjo Natrijevega Hipoklorita. Pripravljena pitna vodo se gravitacijsko steka v vodovodno omrežje, ki ima na sistemu še sedem  dodatnih prečrpališč in deset vodohranov. Vodovodni sistem oskrbuje s pitno vodo celotno območje občine Bloke ter tri vasi sosednjih občin Bloška Polica, Bločice in Lužarje. Z javnega vodovoda se oskrbuje približno 1850 uporabnikov, za potrebe napajanja celotnega sistema se dnevo zagotovi v povprečju 400 m3 vode odvisno od letnega časa. 

NADZOR NAD VODOVODNIM SISTEMOM

Za zagotavljanje nadzora nad vodovodnim sistemom imamo vzpostavljen sistem telemetrije, ki nam zagotavlja 24 urni nadzor nad ključnimi segmenti vodovoda. Občina Bloke redno obnavlja vodovodno omrežje, delavci Režijskega obrata pa skrbijo za nemoteno delovanje sistema in njegovo vzdrževanje. 

Za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode se na podlagi HACCP-a v okviru notranjega nadzora izvajajo redne in občasne laboratorijske preiskave pitne vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17), opravljajo se pa tudi državne laboratorijske preiskave pitne vode (državni monitoring).   

REZULTATI SPREMLJANJA PITNE VODE

Rezultati spremljanja- preiskav pitne vode so objavljeni v letnem poročilu spremljanja ustreznosti pitne vode za posamezno leto, ki ga pripravi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Letna poročila - povezava

Posamezen laboratorijski izvid si je možno ogledati- prebrati na sedežu občine Bloke s predhodno najavo.

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

Upravljavec vodovoda mora na podlagi Pravilnika o pitni vodi  določiti pogostost in način obveščanja uporabnikov. Uporabnik mora biti seznanjen dejanskih načinih in časovih rokih obveščanja upravljavca. 

Način obveščanja uporabnika - povezava

 

Navodila in priporočila NIJZ za varno oskrbo s pitno vodo: 

Navodila o prekuhavanju vode 

Priporočila za uporabo vode pri izdanem ukrepu prekuhavanja vode 

Priporočila pri oskrbi s pitno vodo s cisternami

Priporočila lastnikom objekov o ukrepih za zmanjševanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode interna vodovodna napeljava

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave

Priporočamo vam, da si lahko dodatne informacije pomembne za varno oskrbo s pitno vodo na straneh NIJZ-a  Pitna voda  

TRDOTA VODE

Trdota vode je naravna lasnost pitne vode, ki jo povzrčajo vodne razstopine mineralne snov, vodi dajejo okus predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati iz apnenca in dolomita ter kalcijev sulfat.

Vodvod Bloška planota ima trdoto vode 14-18 (dH)

ZMANJŠANJE PORABE PITNE VODE 

Vsak posameznik lahko pripomore k racionalnejši porabi pitne vode na najrazličnejše  načine, ki se jih poslužuje v vsakdanjem življenju (tuširanje, pranje posode, perila, avtomobila, zalivanje, izplakovanje, kontrola vodomera,...)

Vse in še več si lahko ogledate na najrazličnejših spletnih straneh, ena izmed teh   Lep planet

 

Cenik storitev javne službe - oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Bloke - povezava