Nadzorni odbor

PRISTOJNOSTI:
 
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini v okviru svojih pristojnosti v skladu s 37. členom Statuta Občine Bloke:
  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
  • ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem.
Če nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti pri poslovanju občine ugotovi hujšo kršitev predpisov, mora o teh kršitvah v roku 15 dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
 
SESTAVA NADZORNEGA ODBORA:
  • Marjan Ivančič
  • Alojzij Mazij
  • France Dobravec

Poročilo nadzornega odbora za leto 2015

Poročilo nadzornega odbora za leto 2016

Poročilo nadzornega odbora za leto 2017

Poročilo nadzornega odbora za leto 2018