Nadzorni odbor

PRISTOJNOSTI:
 
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini v okviru svojih pristojnosti v skladu s 37. členom Statuta Občine Bloke:
  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
  • ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem.
Če nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti pri poslovanju občine ugotovi hujšo kršitev predpisov, mora o teh kršitvah v roku 15 dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
 
SESTAVA NADZORNEGA ODBORA:
  • Marjan Ivančič
  • Alojzij Mazij
  • France Dobravec

Poročilo nadzornega odbora za leto 2015

Poročilo nadzornega odbora za leto 2016

Poročilo nadzornega odbora za leto 2017

Poročilo nadzornega odbora za leto 2018

Poročilo nadzornega odbora za leto 2019

Poročilo nadzornega odbora za leto 2020

Poročilo nadzornega odbora za leto 2021

Poročilo nadzornega odbora za leto 2022