Občinska uprava

V skladu z Odlokom o organizaciji občinske uprave Občine Bloke (Ur. list RS, št. 14/99 in 48/2002)  je občinska uprava ustanovljena kot enovit organ, brez notranjih organizacijskih enot.  Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z Zakonom o lokalni samoupravi in drugimi zakoni, statutom občine, odlokom o organizaciji občinske uprave Občine Bloke in drugimi splošnimi akti.

Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da zagotavlja:

  • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
  • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih udeležencev v postopkih,
  • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

ORGANIZACIJA IN KADROVSKA ZASEDBA:

Špela Jernejčič, direktorica občinske uprave, poleg vodenja občinske uprave opravlja dela na področju splošnih zadev in družbenih dejavnosti
telefon: 01/709 89 18
e-pošta: spela.jernejcic@bloke.si
 
 
Irma Rot opravlja dela na področju financ in obračunavanja vodarine za režijski obrat
telefon: 01/709 89 16
e-pošta: irma.rot@bloke.si
 
Anita Milavec opravlja dela na področju financ in obračunavanja vodarine za režijski obrat
telefon: Telefon: 01/320 08 50
e-pošta: anita.milavec@bloke.si
 
 
 
Matic Jakopin opravlja dela na področju komunalne dejavnosti, urejanja okolja in investicij
telefon: 01/709 89 22
e-pošta: matic.jakopin@bloke.si
 
David Hiti opravlja dela na področju režijskega obrata
telefon: 01/709 82 91
e-pošta: david.hiti@bloke.si
 
Tanja Klučar opravlja dela na pogodbeni pošti
telefon: 01/ 32 05 751
e-pošta: posta@bloke.si
 
Matej Pakiž opravlja dela na področju turizma
telefon: 031/326 158
 
Doles Nik opravlja dela na področju režijskega obrata
 
Ponikvar Rok  opravlja dela na področju režijskega obrat
 
URADNE URE:
 
ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00
petek:  8.00–13.00
 
NASLOV IN KONTAKT:
 
Občina Bloke
Nova vas 4a
1385 Nova vas
 
Telefon: 01/709 89 18
Fax:        01/709 88 40
e-pošta: obcina.bloke@bloke.si