Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članom občinskega sveta se začne s potrditvijo članov na 1. seji novoizvoljenega občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi občinskega sveta.
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
 
NALOGE OBČINSKEGA SVETA:
 
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug  občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • odloča o drugih zadevah v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine.

 

ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
 
 • Olga Doles: SLS
 • Danijel Kraševec: Alojz Modic in skupina volilcev za listo "Podjetni za prihodnost"
 • Ivan Lah: Lista Emila Zabukovca in skupine volilcev
 • Zvonko Govednik: SLS
 • Alojzij Mazij: DESUS
 • Martina Lah: Alojz Modic in skupina volilcev za listo "Podjetni za prihodnost"
 • Anton Drobnič: Alojz Modic in skupina volilcev za listo "Podjetni za prihodnost"

 

ODBORI IN KOMISIJE:
 
Odbor za družbene dejavnosti:
 • Olga Doles, predsednica
 • Anton Drobnič
 • Alojzij Mazij
 • Indira Dulić
 • Katja Lah Majkić
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
 • Ivan Lah, predsednik
 • Danijel Kraševec
 • Martina Lah
 • Petra Kogej
 • Iztok Škrlj
Odbor za komunalo, infrastrukturo, stanovanjske zadeve in urejanje prostora:
 • Zvonko Govednik, predsednik
 • Ivan Lah
 • Danijel Kraševec
 • Franc Marolt
 • Metod Kraševec
Statutarna komisija:
 • Martina Lah, predsednica
 • Zvonko Govednik
 • Nastja Modec
Nadzorni odbor:
 • Marjan Ivančič
 • Miroslav Doles
 • France Dobravec
PREDSTAVNIKI OBČINE V ZAVODIH IN DRUGIH INSTITUCIJAH
OBČINSKI NAGRAJENCI