Politika zasebnosti Občine Bloke

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE – POLITIKA ZASEBNOSTI

 

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

 

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.

 

Vse informacije o Občini Bloke lahko najdete na spletni strani www.bloke.si.

Občina Bloke z osebnimi podatki ravna skrbno, skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

 

Občina Bloke pridobiva osebne podatke na podlagi vlog posameznikov, v določenih primerih izvajanja javnih nalog osebne podatke lahko pridobi iz uradnih evidenc (Centralni register prebivalstva, Register motornih vozil, Centralna evidenca Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvajanje Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev), s prijavo posameznikov na e-novice, z obiskom spletne strani www.bloke.si.

 

Spletne piškote ureja Pravilnik o piškotih.

 

II. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

daliborka.jenc@postojna.si

 

III. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

 

Občina Bloke zbira osebne podatke zaradi izpolnjevanja zakonsko določenih obveznosti, opravljanja nalog v javnem interesu, izvajanja javne oblasti, sklepanja in izvajanja pogodb ter v nujnih primeri za zaščito življenjskih interesov posameznika.

 

Občina Bloke vodi Evidenco dejavnosti obdelave iz katere je razvidno katere osebne podatke obdeluje, na kakšni podlagi in s kakšnim namenom.

 

Najpomembnejši temelji za obdelavo osebnih podatkov so Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o delovnih razmerjih in z Občino Bloke sklenjene pogodbe.

 

Občina Bloke zaproša svoje stranke – posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov in namena.

 

IV. KATEGORIJE UPORABNIKOV

 

Uporabniki so:

- zaposleni v Občini Bloke, ki osebne podatke potrebujejo za izvajanje svojih delovnih nalog;

- zunanji obdelovalci, ki imajo z Občino Bloke sklenjeno ustrezno pogodbo (vzdrževalci spletne strani, programa Drevi Z, glavne pisarne Wbit, PISO, Cadis poslovanje V3, Cadis Komunala V3 in Cadis plače V3) in osebne podatke obdelujejo izključno po navodilu in pod nadzorom Občine Bloke.

 

Občina Bloke v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

 

V. ROK HRAMBE

 

Občina Bloke bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom.

 

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

 

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas ali na e- naslov obcina.bloke@bloke.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

 

V primerih, ko Občina Bloke osebne podatke obdeluje na podlagi zakonov, posameznik nima pravice do izbrisa in pravice do ugovora.

 

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas ali na e naslov obcina.bloke@bloke.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.