Režijski obrat

SPLOŠNI PODATKI:

Na podlagi 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 54/99) ter 6. in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 21. redni seji dne 23. 5. 2002 sprejel odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Bloke. S tem odlokom je Občina Bloke ustanovila režijski obrat kot notranjo organizacijsko enoto občinske uprave. Režijski obrat deluje na območju občine Bloke, po predhodnem dogovoru pa lahko tudi izven občine.

DELOVNA PODROČJA REŽIJSKEGA OBRATA:
 
 1. Upravljanje javnega vodovoda Bloška planota
 • redno vzdrževanje vodovodnih objektov
 • priprava pitne vode
 • izvajanje monitoringa zdravstveni nadzor nad pitno vodo
 • popis in menjava vodomerov
 • vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda
 • obračun storitev oskrbe s pitno vodo
 • izdaja soglasja za vodovodne priključke
 
 1. Upravljanje naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 • redno vzdrževanje
 • izvajanje monitoringa odpadne vode
 • organiziranost odvoza odvečnega blata na večjo čistilno napravo
 • vodenje in vzdrževanje katastra javne kanalizacije
 • obračun storitev odvajanja in čiščenja
 • izdaja soglasja za kanalizacijske priključke
 
 1. Upravljanje s prometno infrastrukturo
 • organizacija in nadzor rednega vzdrževanja
 • načrtovanje investicijskega vzdrževanja
 • vzdrževanje cestne signalizacije
 • izdaja soglasij
 • vodenje in vzdrževanje katastra cest
 
 1. Upravljanje z javnimi površinami
 • vzdrževanje javnih površin
 • načrtovanje posegov na javnih površinah
 
 1. Upravljanje z javno razsvetljavo
 • redno vzdrževanje
 • načrtovanje in izgradnja novih javnih razsvetljav
 
 1. Upravljanje z neprofitnimi stanovanji
 • investicijsko vzdrževanje stanovanj
 • oddaja stanovanj v najem
 
 1. Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
 
 1. Upravljanje večnamenske dvorane Bloški smučar
 
 1. Nadzor in koordinacija koncesionarjev
 
 1. Organiziranje in vodenje javnih del
 
 1. Organizacija pogodbene pošte
 • poštne in bančne storitve
 • prodaja artiklov
 • prodaja vstopnic za muzej
 
    12. Ravnanje s komunalnimi odpadki
 • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
 • obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
 
KADROVSKA ZASEDBA:


Matic Jakopin, opravlja dela na področju komunalne dejavnosti, urejanje okolje in investicije
Tel: 01/23-00-850
Gsm: 041-443-156
Faks: 01/70-98-840
E.mail: matic.jakopin@bloke.si
 
David Hiti, delovodja V
Tel: 01/70-98-291
Gsm: 031-422-793
Faks: 01/70-98-840
E-mail: david.hiti@bloke.si
 
Irma Rot, opravlja dela na področju financ in obračunavanja vodarine za režijski obrat
Tel: 01/709 89 16
E-mail: Irma.rot@bloke.si
 
Tanja Klučar, strokovnotehnični delavec (pogodbena pošta)
Tel: 01/32-05-751
Faks: 01/70-50-054
E-mail: posta@bloke.si
 
Nik Doles, opravlja dela na področju režijskega obrata
Rok Ponikvar, opravlja dela na področju režijskega obrata
 
CENIK STORITEV REŽIJSKEGA OBRATA:
 
Cenik komunalnih storitev (voda in kanalizacija)
Cenik storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Bloke
Cenik zabojnikov
 
OBVESTILA:
 
Način obveščanja uporabnikov javnega vodovoda v letu 2024 
Poročilo o pitni vodi za leto 2023
Način obveščanja uporabnikov javnega vodovoda v letu 2023
Poročilo o pitni vodi za leto 2022 
Način obveščanja uporabnikov javnega vodovoda v letu 2022
Poročilo o pitni vodi za leto 2021 
Način obveščanja uporabnikov javnega vodovoda v letu 2021
Poročilo o pitni vodi za leto 2020 
Način obveščanja uporabnikov javnega vodovoda v letu 2020
Poročilo o pitni vodi za leto 2019
Način obveščanja uporabikov javnega vodovoda v letu 2019
Poročilo o pitni vodi za leto 2018
Način obveščanja uporabnikov javnega vodovoda v letu 2018
Poročilo o pitni vodi za leto 2017
Način obveščanja uporabnikov javnega vodovoda v letu 2017 
Poročilo o pitni vodi za leto 2016 
Način obveščanja oporabnikov vodovodnega sistema v letu 2016
Poročilo o pitni vodi za leto 2015
Poročilo o pitni vodi za leto 2014 (.pdf)
Način obveščanja uporabnikov vodovodnega sistema v letu 2015
Načini obveščanja uporabnikov vodovodnega sistema v letu 2014 (.pdf)
Načini obveščanja uporabnikov vodovodnega sistema v letu 2013 (.pdf)
Poročilo o pitni vodi za leto 2012 (.pdf)
Poročilo o pitni vodi za leto 2010 (.pdf)
 
Soglasja:
 
- soglasje za direktno obremenitev