Sestava občinskega sveta

 

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članom občinskega sveta se začne s potrditvijo članov na 1. seji novoizvoljenega občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi občinskega sveta.
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
 
NALOGE OBČINSKEGA SVETA:
 
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug  občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • odloča o drugih zadevah v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine.

 

ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
 
 • Olga Doles: SLS - Slovenska ljudska stranka
 • Ivan Lah: SLS - Slovenska ljudska stranka
 • dr. Primož Oražem: NSI- Nova Slovenija - Krščanski demokrati
 • Miloš Kogej : SLS - Slovenska ljudska stranka
 • Zvonko Govednik: SLS - Slovenska ljudska stranka
 • Damjana Ožbolt: SLS - Slovenska ljudska stranka 
 • Stanislav Jakopin: NSI- Nova Slovenija - Krščanski demokrati

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANA:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

NALOGE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev
 • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet
 • izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 • Olga Doles , predsednica

 • Miloš Kogej , član

 • dr. Primož Oražem, član

 

ODBORI IN KOMISIJE:

 
Odbor za družbene dejavnosti :
 • Damjana Ožbolt, - predsednica
 • Olga Doles
 • Ivan Lah
 • Pavla Ponikvar
 • Vlasta Korenjak.
 •  

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem :

 • Primož Oražem- predsednik
 • Stanislav Jakopin
 • Miloš Kogej
 • Janez Škrlj
 • Metod Kraševec
 

Odbor za komunalo, infrastrukturo, stanovanjske zadeve in urejanje prostora :

 • Ivan Lah, predsednik
 • Stanislav Jakopin
 • Zvonko Govednik
 • Metod Kraševec
 • Janez Škrlj
 
Statutarna komisija :
 • Zvonko Govednik - predsednik
 • Damjana Ožbolt
 • Pavla Ponikvar
 
Nadzorni odbor občine Bloke :
- Marjan Ivančič
- Alojzij Mazij
- France Dobravec

 

 
PREDSTAVNIKI OBČINE V ZAVODIH IN DRUGIH INSTITUCIJAH
OBČINSKI NAGRAJENCI