LAS projekti

 

 

 

      

 

V NARAVO S KOLESOM    

 

Namen operacije:
S strani obiskovalcev se zelo povečuje povpraševanje po najemu koles za tovrstno raziskovanje
Notranjske. V zadnjem obdobju se je še posebej povečalo povpraševanje po najemu električnih koles,
ki pa jih imamo na območju LAS le za vzorec pri različnih ponudnikih. Z električnim kolesom lahko več
ljudi prevozi več kilometrov kot z navadnimi. In več prevoženih kilometrov s kolesom pomeni manj
prevoženih kilometrov z avtomobilom. Z nabavo te opreme ter ostalih servisnih enot (polnilno
servisna stojala) bomo prispevali tako k razvoju trajnostnega turizma, izboljšanju turistične ponudbe
kot tudi k ohranjanju naravne dediščine.
Glavne aktivnosti: 
1. A1: Vodenje in koordinacija operacije. Vodilni partner bo skrbel za koordinacijo in vodenje
aktivnosti in za pripravo dokumentacije ob zaključku operacije.
2. A2: Promocija operacije. Za potrebe informiranja in obveščanja širše javnosti bomo partnerji
uporabili različna orodja, ki nagovarjajo posamezne ciljne skupine: sporočila za javnost,
tematske prispevke v lokalnih in regionalnih medijih, objave na družbenih omrežjih in
spletnih straneh partnerjev. V promocijske namene bomo organizirali kolesarske ture za
različne ciljne skupine. Oblikovana bo tudi spletna stran, ki bo promovirala uporabo e-koles
in bo vsebovala vse ključne podatke o izposoji koles.
3. A3: Nabava ustrezne opreme. V okviru operacije bo nabavljena ustrezna oprema za krepitev
trajnostne turistične ponudbe, in sicer:
- nabava električnih koles: 24
- nabava električnih poganjalcev: 4
- nabava polnilno servisnih stojal za električna kolesa: 2
Partnerstvo: 
VP – LAS Notranjska 
P2 – Bike center Cerknica, Tine Klančar s.p. 
P3 – Meta Rovan s.p. 
P4 – Občina Bloke 
P5 – Javni zavod Snežnik 
Trajanje projekta: 18.4.2023 – 31.10.2023 
Skupna vrednost projekta: 91.939 EUR; znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja: 65.248 EUR.
Povezave:
- Evropska komisija: https://agriculture.ec.europa.eu/index_sl
- Program razvoja podeželja: https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NAZIV PROJEKTA

 

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: ZBIRAJ OLJE, VARUJ OKOLJE!

 • Akronim: ZBIRAJ OLJE, VARUJ OKOLJE!

 

Partnerji projekta

 • VP: JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O.

 • P2: OBČINA CERKNICA

 • P3: OBČINA BLOKE

 • P4: OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA

 

Pomembnejše aktivnosti projekta:

 

Partner operacije

Aktivnosti partnerja ter njegov prispevek k ciljem operacije

JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O.

Partner bo izvedel aktivnosti: vodenje operacije, nabavljene in postavljene ulične zbirne posode (12 posod), nabavljena oprema za pobiranje in hranjenje odpadnega olja (1 črpalka, cisterne, agregat, 1 vozilo), nabavljene in razdeljene male zbirne posodice (5600 posodic), izdelana študija za nadgradnjo projekta (1), izobraževalna delavnica za starejše in invalide (1), ustvarjeno novo delovno mesto (1). S tem bo prispeval k realizaciji ciljev zmanjšanja obremenitve okolja s pravilno zbranim in odloženim odpadnim jedilnim oljem, znižanju stroškov kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, ozaveščal lokalne prebivalce o pravilnem ravnanju z odpadnim oljem ter nudil zdravo bivalno okolje.

OBČINA CERKNICA

Partner bo izvedel izobraževalno in animacijsko delavnico v šoli v občini Cerknica (1), pripravil promocijski katalog (5.600 kosov) ter izvedel novinarsko konferenco ob zaključku projekta (1) in s tem prispeval k realizaciji cilja krepitve informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o zbiranju in ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi nadaljnji uporabi, predelavi v nove produkte (eko sveče).

OBČINA BLOKE

Partner bo izvedel aktivnosti: nabavljene in postavljene ulične zbirne posode (2 posodi), nabavljene in razdeljene male zbirne posodice (550 posodic), izdelava zloženke o pomenu projekta (550 kosov). S tem bo prispeval k realizaciji ciljev zmanjšanja obremenitve okolja s pravilno zbranim in odloženim odpadnim jedilnim oljem, znižanju stroškov kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, ozaveščal lokalne prebivalce o pravilnem ravnanju z odpadnim oljem ter s tem nudil zdravo bivalno okolje.

OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA

Partner bo izvedel izobraževalno in animacijsko delavnico v šoli (1) in s tem prispeval k realizaciji cilja krepitve informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o zbiranju in ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi nadaljnji uporabi, predelavi v nove produkte (eko sveče).

 

 

Glavni cilji projekta:

 

Glavni cilj operacije je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov na podeželskem upravičenem območju operacije. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico, z izvedbo operacije pa bomo omogočili zmanjšanje obremenitev okolja, pitne vode, čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov, kar bomo v projektu dosegli z realizacijo naslednjih projektnih ciljev:

 • zmanjšati obremenitve vodnih virov – Vsak prebivalec Slovenije letno proizvede kar 10,5 litrov odpadnega jedilnega olja. Če ga zlivamo v kanalizacijo namreč onesnažuje pitno vodo;

 • zmanjšati stroške kanalizacijskega omrežja – če odpadno olje zlivamo v kanalizacijo, povzroča zamašitve omrežja;

 • zmanjšati stroške čistilne naprave – če odpadno olje zlivamo v kanalizacijo, povzroča težave pri delovanju čistilne naprave;

 • zmanjšati količine napačno odloženega jedilnega olja na viru;

 • krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o zbiranju in ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi nadaljnji uporabi;

 • reciklirati odpadno jedilno olje v alternativne nove produkte (eko sveče). Po zaključku predlagane operacije pa so tudi možnosti predelave v pogonsko bio-gorivo ali druge produkte (bio-gorivo ne onesnažuje okolja, ostanek v predelavi je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji);

 • nuditi zdravo bivalno okolje prebivalcem in lepšo prihodnost predvsem našim otrokom;

 • ustvariti 1 novo delovno mesto za nedoločen čas in polni delovni čas.

 

Uresničevanje ciljev iz Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska

 

CILJ 1: Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju narave: preko povečane okoljske ozaveščenosti in motivacije širše javnosti, bomo ozaveščali prebivalce o pomenu zdrave pitne vode in zmanjšanju onesnaževanja pitne vode zaradi neustrezno odloženega odpadnega jedilnega olja v kanalizacijske sisteme, neprimerno uporabo za namene gnojenja in drugačnega neustreznega odlaganja in s tem tveganja za onesnaženje podtalnih voda. S promocijskim materialom, delavnicami in izobraževalnim dogodkom bomo izobraževali in usposabljali lokalne prebivalce vseh starostnih skupin (mladi, splošna javnost, starejši) o pozitivnih vplivih pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja in rezultatih recikliranja oziroma ponovne uporabe odpadnega olja za povečanje dolgoročne kakovosti njihovega življenja in ohranjanja narave ter jih na ta način usmerjali k ustreznim praktičnim rešitvam (udeleženci delavnic bodo v obdobju trajanja operacije izdelovali eko sveče). Dosežena bo večja vključenost prebivalstva v zdrav življenjski slog (pravilno zbiranje odpadnega jedilnega olja s strani prebivalcev), predvideva se tudi večja povezanost ljudi, saj vsaka zbiralna akcija povečuje združenja in dviguje moralno zavest prebivalcev.

CILJ 2: Ohranjeno stanje okolja ter narave: v okviru operacije bomo vzpostavili merljiv sistem zbiranja odpadnega jedilnega olja na pilotnem obravnavanem območju. Postavili bomo ulične zbirne posode, razdelil med gospodinjstva male gospodinjske posodice ter vzpostavili monitoring na mesečni ravni z namenom ugotavljanja trenda zbiranja olja glede na informiranost prebivalstva ter ga v prihodnje prilagodili za doseganje optimalnih količin zbranega olja. Na ta način bomo zmanjševali obremenitve okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem.

S projektom se bodo torej zmanjšale količine neustrezno odloženega odpadnega jedilnega olja na viru. Po strokovnih ocenah lahko 1 liter odpadnega olja onesnaži kar tisoč litrov pitne vode, poleg neposrednih tveganj za oskrbo s pitno vodo, pa olja tudi povečujejo stroške čiščenj odpadnih voda na čistilnih napravah in s tem višje stroške javnih storitev v občinah. Izvedba projekta bo tako bistveno vplivala na ohranjanje virov pitne vode, preko tega bomo neposredno prispevali tudi k zmanjšanim stroškom delovanja in čiščenja javnega komunalnega sistema.

 

Pričakovani rezultati projekta:

 

Rezultati in učinki projekta bodo sledeči: nabavljene in postavljene ulične zbirne posode (14 posod), nabavljena oprema za pobiranje in hranjenje odpadnega olja (1 črpalka, cisterne, agregat, 1 vozilo), nabavljene in razdeljene male zbirne posodice (6.150 posodic), izdelana študija za nadgradnjo projekta (1), promocijski katalog s promocijskim materialom (5.600 kosov), izdelava zloženke o pomenu projekta (550 kosov), izobraževalne in animacijske aktivnosti po šolah v območju (2), novinarska konferenca ob zaključku projekta (1), izobraževalni dogodek za starejše in invalide (1), ustvarjeno novo delovno mesto (1).

Rezultati operacije bodo prinesli veliko dodano vrednost v smislu ohranjanja okolja ter dolgoročnega višjega življenjskega standarda prebivalstva (manjša obremenitev pitne vode z odpadnim oljem).

Operacija pomeni celovit, inovativen in trajnosten pristop k reševanju problematike odlaganja odpadnega jedilnega olja v okolje, in to ne samo začasno, temveč z vsemi aktivnostmi in predvidenimi rezultati omogoča trajnost projekta tudi po njegovem zaključku. Zbiranje odpadnega jedilnega olja za prebivalce praktično ne predstavlja stroška. Potrebno ga je le zbirati in oddajati v zbirne posode, s čimer bodo prebivalci zavestno in neposredno vplivali na čisto okolje. Rezultat operacije bodo tako manj obremenjene čistilne naprave, kanalizacije ter bolj čisto in zdravo okolje, kar bo pomenilo tudi zmanjšane stroške delovanja in čiščenja javnega komunalnega sistema na območju. Sam namen in predmet operacije sta torej v popolni skladnosti s cilji Las Notranjska, in sicer prispevali bomo k višji ozaveščenosti prebivalcev območja o varstvu okolja, ohranjali stanje okolja ter razvijali dodane osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju. S projektom bo ustvarjena paleta dobrih praks s področja ohranjanja narave, ki bo služila kot zgled nadaljnjim projektom in ukrepom, rezultati pa bodo prenosljivi tudi na druge regije, pa tudi izven države.

 

Mlajšo generacijo je treba naučiti kako pravilno ravnati z odpadnim jedilnim oljem, starejšo generacijo priučiti ravnanja z odpadnim jedilnim oljem ter srednjo generacijo ozavestiti. Dosežena bo večja vključenost prebivalstva v zdrav življenjski slog. Predvideva se tudi večja povezanost ljudi, saj vsaka zbiralna akcija povečuje združenja in dviguje moralno zavest prebivalcev. S promocijskimi aktivnostmi (promocijski katalog, novinarska konferenca, zloženke) se bo ciljalo na različne ciljne skupine, s čimer bomo aktivnosti in rezultate operacije približali čim širšemu krogu ljudi. Izvedena bo novinarska konferenca ob zaključku projekta, na kateri bodo predstavljeni rezultati projekta. Izobraževalne dejavnosti bodo izvedene po šolah, izobraževalni dogodek pa bo namenjen starejšim in invalidom. Vse aktivnosti bodo za ciljne skupine brezplačne.

 

S projektom bomo posebej nagovarjali tudi 3 ranljive skupine, ki jih bomo izobrazili o pravilnem načinu odlaganja in zbiranja odpadnega jedilnega olja ter možnosti predelave v nove produkte, saj niso nikoli bili naučeni oziroma vajeni zbiranja odpadnega jedilnega olja. Na šolah bodo izvedene izobraževalne in animacijske delavnice, v okviru katerih bomo mlade ozaveščali in učili o pravilnem odlaganju in zbiranju odpadnega jedilnega olja, v okviru delavnic pa bodo iz odpadnega jedilnega olja izdelovali tudi eko sveče. Prav tako bo izveden izobraževalni dogodek za starejše občane in invalide, v okviru katerega bodo deležni predstavitve nevarnosti odpadnega jedilnega olja ter pomena pravilnega zbiranja. Na izobraževalnem dogodku bodo tudi na licu mesta lahko videli kako odpadno jedilno olje obremenjuje sistem kanalizacije in delovanje čistilne naprave.

 

Operacija je inovativna kot celota. Sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na obravnavanem območju trenutno ni zagotovljeno, zato predstavlja postavitev celovitega sistema novost. Inovativnost v projektu bo dosežena tudi z inovativno tehniko javljanja (en zbiralnik 200L za zbiranje odpadnega jedilnega olja bo opremljen s tehniko javljanja glede polnosti, ki bo obvestil Komunalno podjetje, da je potrebno praznjenje). Inovativna je tudi predelava odpadnega olja v eko sveče, zato so v okviru operacije zastavljene delavnice na to tematiko. Na nov način bomo tudi ozaveščali mlade, njihove starše ter starejše o pravilnem odlaganju jedilnega olja.

 

Med in po zaključku operacije bodo vzpostavljene dolgoročne aktivnosti trajnostne rešitve problematike odpadnega jedilnega olja, ki bodo pomenile manjšo obremenitev pitne vode z odpadnim oljem, manjšo obremenitev kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Nabavljena oprema bo tudi po zaključku projekta ostala v lasti partnerjev, ohranilo so bo novo delovno mesto, ustvarjeno v času projekta. Promocijske, izobraževalne in animacijske aktivnosti bodo s povečevanjem deleža zbranega odpadnega jedilnega olja trajnost samo večale, predelava odpadnega olja v eko-sveče pa samo še doprinaša k njeni trajnosti. Odpirajo se tudi možnosti predelave olja v bio-gorivo, ki pa ni predmet te operacije, prav tako pa doprinaša k njeni trajnosti. V okviru operacije bodo pripravljena priporočila, iz katerih bodo razvidne možnosti nadaljnje predelave zbranega odpadnega jedilnega olja glede na zbrane količine ob koncu operacije.

 

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

S čebelami do znanja

 

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: S čebelami do znanja

 • Akronim: ČEBELA-ZNA

 

Partnerji projekta

 • VP: Občina Bloke

 • P2: Občina Cerknica

 • P3: Občina Loška dolina

 • P4: RRA Zeleni kras

 

Pomembnejše aktivnosti projekta:

 • Ureditev infrastrukture za prenos znanja (postavitev treh didaktičnih čebelnjakov za medgeneracijski prenos znanja o čebelarstvu). Čebelnjaki bodo v vseh treh predstavljali učilnico v naravi in bodo služili kot pripomoček za prenos kakovostnih znanj med generacijami ter pridobivanje kompetenc za nadaljnji osebni razvoj s pozitivno naravnanostjo do narave in kulture.

 • Ureditev tržnice v Loški dolini za namene mreženja ponudnikov in predstavitev lokalnih proizvodov.

 • Izvajanje čebelarskih krožkov v vseh treh občinah, ter nakup čebelarske opreme za izvajanje krožkov. S tem bomo krepili kompetence in aktivirali potenciale ranljivih skupin (mladih).

 • Zasaditev medovitih rastlin in vzpostavitev zeliščnih kotičkov, ki bodo poleg čebelnjakov služil kot interpretacijska točka in priložnost za razvoj sonaravnega turizma ter promocijo naravo-varstva in pomena biotske raznovrstnosti.

 • Priprava turističnega programa, s katerim bomo postavljeno infrastrukturo povezali z ostalimi storitvami v lokalnem okolju in oblikovali novi turistični program z dodano vrednostjo.

 

Glavni cilji projekta:

 • Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju in pripraviti turistični program

 • Povezati organizirano ponudbo z območja za skupni nastop na trgu

 • Višati ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

 • Pozitivno prispevati k ohranjanju stanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

 

 

 

Pričakovani rezultati projekta:

 • Postavitev 3 didaktičnih čebelnjakov za medgeneracijski prenos znanja o čebelarstvu

 • Zasaditev medovitih rastlin in zeliščnega kotička

 • Ureditev tržnice v Loški dolini za namene mreženja ponudnikov in predstavitev lokalnih proizvodov

 • Izvedba krožkov o čebelarjenju v 3 občinah (Bloke, Cerknica, Loška dolina) za osnovnošolce

 • Priprava turističnega programa, ki bo povezoval lokalne ponudnike in bo ponujal degustacijo čebelarskih izdelkov

 • Promocijske aktivnosti za obveščanje širše javnosti o projektu

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PO ZNANJE IN IZROČILO PREDNIKOV V NOTRANJSKE GOZDOVE

 

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: PO ZNANJE IN IZROČILO PREDNIKOV V NOTRANJSKE GOZDOVE

 • Akronim: NOTRANJSKI GOZDOVI

 

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi, uvršča se na 3. mesto, gozdovi pokrivajo 57,7% celotnega površja države, predstavljajo edinstveno naravno dediščino in nosijo ekološko, proizvodno pa tudi socialno vlogo za vse človeštvo.

Pestre gozdne združbe in različne drevesne vrste so predstavljale izziv notranjskemu človeku pri vsakdanjih dejavnostih. Les ni predstavljal le surovine za ogrevanje v dolgih mrzlih zimah na planotah Notranjske, ampak tudi osnovno surovino za izdelavo uporabnih pripomočkov za lažje življenje na podeželju na vseh področjih (pripomočki za gospodinjstvo, kmečko orodje, preživljanje prostega časa,….), trženje le teh in s tem dodatno možnost zaslužka.

Dandanes ima gozd v vsakdanjem življenju posameznika drugačno veljavo kot pred 100 leti.

Osnovni princip, znanja ter vrednote pa so ostale in v današnjem prehitrem in prepovršnem svetu nudijo dobre osnove za učenje in življenje z naravo, razvoj podeželskega okolja.

S projektom želimo preko analize vzpostaviti bazo znanja uporabe lesa na Notranjskem. Po metodi SAZU bomo s pomočjo starejših lokalnih prebivalcev in mojstrov opisali tehnike in veščine izdelave lesenih izdelkov, katerih temeljna surovina je notranjski les. Nadalje bomo znanja izdelave prenesli na ciljne skupine, jih motivirali za izdelavo lesenih izdelkov z novo uporabno vrednostjo ter jih vključili v nove turistične produkte. S projektom želimo predstaviti gozd kot pomemben ekosistem. Pripravili bomo interaktivno razstavo »Notranjski gozdovi«, kjer bomo predstavili zgodovino notranjskih gozdov, drevesne vrste, živalstvo ter uporabnost lesa nekoč in danes.

Z aktivnostmi gozdne pedagogike bomo s strokovnim partnerjem Gozdarskim inštitutom Slovenije, ki je javni raziskovalni inštitut nacionalnega pomena, oblikovali in pripravili izobraževalne programe za različne ciljne skupine preko t. i. »učilnic v gozdu« na območju občin Cerknica, Bloke, Loška dolina, ter izvedli usposabljanje za lokalne interpretatorje/vodnike in pedagoške delavce notranjskih osnovnih šol. Na izbranih lokacijah v gozdnem prostoru bomo oblikovali in pilotno izvedli pol-dnevne programe, namenjene vzgoji in izobraževanju o pomembnosti gozdov za nas in zanamce (s posebnim modulom Izobraževanje in vzgoja za trajnosti razvoj družbe). Aktivnosti in rezultate bomo povezali v nov doživljajski trajnostni produkt spoznavanja Notranjske, ki ga bomo povezali z obstoječimi storitvami, ki že vključujejo vsebine narave in gozda.

 

 

Partnerji projekta

 • VP: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Jezerski hram

www.jezerski-hram.si

 

 • P1: Gozdarski inštitut Slovenije

http://sl.gozdis.si/

 

 • P2: Občina Bloke

www.bloke.si

 

 • P3: Društvo dolomitne lutke

https://raziskovalni-turizem.si/

 

 

Pomembnejše aktivnosti projekta:

Vzpostavitev baze znanja, dogodki za lokalne prebivalce

Izvedba raziskave o uporabi lesa na Notranjskem z namenom, da se preko izvedbe raziskave identificirajo nosilci izročila. Tematsko se raziskava osredotoča na uporabo lesa, domačih/notranjskih lesnih vrst, v vsakdanjiku notranjskega človeka na različnih področjih življenja. Izvedeni raziskavi sledi dokumentacija tehnik in veščin izdelave lesenih izdelkov na Notranjskem in vzpostavitev javno dostopne baze znanja uporaba lesa na Notranjskem.

 

Vzpostavitev učilnic v gozdu, usposabljanje in izobraževanje

Organizacija in izvedba izobraževanja in usposabljanja skupine notranjskih interpretatorjev za izvajanje novih storitev po metodi gozdne pedagogike. Izobraževanje in usposabljanje izvaja Gozdarski inštitut Slovenije – izvaja se prenos znanj s strani strokovnih institucij na lokalno, podeželsko okolje območja Las Notranjska. Vzpostavijo se nove storitve »učilnice v gozdu« z opredeljenim pedagoško-andragoškim izobraževalnim programom. V sodelovanju s strokovnim partnerjem se pripravi interaktivna razstava Notranjski gozdovi, kjer se predstavijo domače lesne vrste in živalstvo v gozdu.

 

Oblikovanje novega produkta, mreženje

Oblikovanje in pilotna izvedba novega produkta Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove.

 

 

Glavni cilji projekta:

1. Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju: partnerji v projektu bomo oblikovali nove inovativne tematske storitve in doživljajski tematski produkt z dodano vrednostjo. S tem bodo razširili lastno ponudbo in tudi ponudbo območja Las Notranjska.

 

2. Povečati ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine: preko organizacije in izvedbe brezplačnih tematskih dogodkov bomo dosegli cilj višje ozaveščenosti prebivalcev območja Las Notranjska. V dogodkih (delavnice, izobraževanja) se obravnavajo tematike varstva narave, trajnosti našega okolja, zmanjševanja virov globalnega segrevanja, aktivnega preživljanja prostega časa v naravi…..izhajajoč iz lokalnih temeljev in posebnosti območja Las Notranjska.

3. Prispevati k ohranjenemu stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine: projektne vsebine izhajajo iz področja naravne in kulturne dediščine območja Las Notranjska in tudi sporočilno temeljijo na ozaveščanju, varovanju tradicije in dediščine za zanamce.

 

4. Povezati in organizirati ponudbo z območja za skupni nastop na trgu: projektni partnerji se bodo povezali, hkrati bodo k sodelovanju pristopali novi ponudniki.

 

 

 

 

 

Pričakovani rezultati projekta:

Razvite 3 nove storitve

Vzpostavitev 1 novega produkta

Izvedeni 2 izobraževanji

Izvedenih 6 delavnic

Izvedene 3 pilotne izvedbe novih storitev

Izvedena 1 pilotna izvedba novega tematskega produkta 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

»RAZISKOVALNI TURIZEM VARUJE IN OHRANJA«

 Osnovni podatki o projektu:

 

 • Naziv projekta: »Raziskovalni turizem v jamah varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino Notranjske«
 • Akronim: »Raziskovalni turizem varuje in ohranja«
 • Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave

 

Partnerji projekta:

 

 • VP: Društvo dolomitne lutke
 • P2: Zavod Jezerski hram Cerknica
 • P3: Zavod Ars Viva
 • P4: Občina Bloke

 

Aktivnosti projekta:

  • Analiza stanja: Geografska, jamarska in okoljska analiza stanja 6 podzemnih naravnih vrednot na območju 3 občin. Z analizo se bo ugotovilo »ničelno« stanje« 6 izbranih naravnih vrednot. Sledilo bo določanje jame, ki je najbolj primerna za izvajanje raziskovalnega turizma. Izmed 6 jam bo na osnovi rezultatov analiz izbrana 1 jama.
  • Razvoj novih modelov in produktov: Izdelava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za 1 jamo (izbrana na podlagi analize stanja). Dokumenti bodo nastajali v sodelovanju s strokovnimi institucijami. 
 • Čistilne akcije: Organizacija in izvedba 3 čistilnih akcij v podzemnih jamah, določene na osnovi predhodnih raziskav in pregledov terena.

 

 • Pilotna izvedba 3 študijskih tur: Študijske ture bodo povezale izbrano jamo in ostale naravne in kulturne znamenitosti v občinah. Študijske ture bodo prilagojene ranljivim skupinam prebivalstva ter povezovale nov produkt »raziskovalnega turizma v jami« z ostalo turistično in varstveno ponudbo v LAS Notranjska.
 • Aktivacija lokalnega prebivalstva in delavcev občinskih uprav in občinskih svetov: Izvedena bodo izobraževanja na temo razvoja in varovanja krasa ter praktičnega dela na terenu (meritve kvalitete vode, opazovanje stanja habitatov) in izobraževanja o naravnih vrednotah in kulturni dediščini. 

 

Cilji projekta:

 

Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja in ohranjanju narave

Cilj dosegamo z izvedbo ozaveščevalnih operacij in aktivnosti s področja varstva okolja, narave in kulturne dediščine (delavnice za predstavnike lokalnega prebivalstva in lokalne skupnosti, izobraževanja za lokalno prebivalstvo) ter medijsko promocijo varstva okolja, narave in kulturne dediščine širši populaciji preko aktivnosti (terenske oddaje, studijske pogovorne oddaje, novinarska konferenca, predstavitveni promocijski spot o novem produktu »raziskovalni turizem v podzemnih jamah«, priprava novega produkta "raziskovalni turizem v podzemnih jamah")

 

Ohranjeno stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine

Cilj dosegamo z izvajanjem pilotnih aktivnosti: raziskave in ugotavljanje »ničelnega stanja« 6 podzemnih jam, čistilne akcije v podzemnih jamah (izboljšanje stanja okolja in naravne dediščine), priprava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za izbrano jamo ter posredovanjem tega modela in načrta odgovornim inštitucijam države, s čimer bo operacija prispevala tudi k bodočemu urejanju stanja in varovanja jam na območju LAS Notranjska, kot tudi širše v slovenskem prostoru.

 

Pričakovani rezultati projekta:

Ohranjanje delovnih mest na podeželju, novi produkti in storitve ter njihova promocija, izobraževale delavnice in študijske ture, vključevanje ranljivih skupin, čistilne akcije v podzemnih jamah, strokovne raziskave podzemnih jam

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Članek 5.8.2020

Članek  

 

Članek 19.8.2020

Članek

 

Prispevek o projektu 2021:

»RAZISKOVALNI TURIZEM VARUJE IN OHRANJA«

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         

Z VALVASORJEM PO NOTRANJSKI - nov inovativni tematski produkt za krepitev lokalne kulturne identitete ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

 

Ukrep SLR:

SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA OBMOČJU

Tematsko področje:

Razvoj osnovnih storitev

 

Projekt Valvasor je partnerski projekt notranjskih nevladnih organizacij in društev ter občine.

Vodili partner in prijavitelj: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Jezerski hram.

Partner 1: Občina Bloke

Partner 2: Društvo dolomitne lutke

Partner 3: Društvo ljubiteljev Križne jame

Partner 4: Zavod Ars Viva

 

Predmet operacije je razvoj in oblikovanje novega integriranega turističnega tematskega produkta z dodano vrednostjo

Nove storitve in produkt temeljijo na zgodovinski osnovi, interpretaciji Valvasorjevega dela  Slava Vojvodine Kranjske. Janez Vajkard Valvasor je v tem delu zelo natančno opisoval tudi današnjo Notranjsko – občine Cerknica, Bloke, Loško dolino. Naravne danosti, pokrajina, kulturna dediščina, ljudje, njihove šege in navade so ga tako pritegnile, da se je o njih obširno razpisal in jih preučil. Navdušil ga je Bloški izum za zimo, kot je sam poimenoval Bloške smuči, navdušili so ga gradovi, grad Šteberk tudi grad Lož v Loški dolini, še posebej pa ga je presunilo naravno čudo presihajoče Cerkniško jezero. Na podlagi opisa tega fenomena je izdelal je tudi prikaz, kako naj bi jezero delovalo, leta 1687 pa je postal tudi  član takratne imenitne kraljeve družbe v Londonu Royal Society"

 

 

 

 

 

 

 Cilji:

Razvite dodatne osnovne storitve za  zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju

V operaciji bodo partnerji oblikovali nove inovativne tematske storitve z dodano vrednostjo in nov integriran tematski produkt z dodano vrednostjo. S tem bodo razširili lastno ponudbo in posledično tudi ponudbo območja Las Notranjska.

Višja ozaveščenost prebivalcev območja o  varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

Preko organizacije in izvedbe brezplačnih tematskih dogodkov ozaveščanje za ohranjanje naravne in kulturne dediščine bomo dosegli cilj višje ozaveščenosti prebivalcev območja Las Notranjska.

Ohranjeno stanje okolja ter naravne in  kulturne dediščine 

Vsebine izhajajo iz področja naravne in kulturne dediščine območja Las Notranjska in tudi sporočilno temeljijo na  ozaveščanju, varovanju dediščine za zanamce.

Povezana in organizirana ponudba z območja  za skupni nastop na trgu

Oblikovanje mreže za dolgoročno sodelovanje na področju trajnostnega turizma.

 

 

 Aktivnosti:

OBLIKOVANJE NOVEGA INTEGRIRANEGA TEMATSKEGA PRODUKTA Z VALVASORJEM PO NOTRANJSKI

Oblikovanje novih tematskih storitev z dodano vrednostjo  in pilotna izvedba storitev

Oblikovanje novega integriranega tematskega produkta z dodano vrednostjo in plasiranje produkta na trg

Pilotna izvedba novega tematskega produkta Izvedba za ciljne skupine

KREPITEV LOKALNE KULTURNE IDENTITETE – OZAVEŠČANJE/IZOBRAŽEVANJE

Izvedba  brezplačnih tematskih dogodkov  Ozaveščanje za ohranjanje naravne in kulturne dediščine: varstvo kulturne dediščine, varstvo okolja, nove storitve z dodano vrednostjo, vključevanje ranljivih skupin v nove storitve – priprava/izvedba, aktivno preživljanje prostega časa v naravi

MREŽENJE PONUDNIKOV V TURIZMU

Povezovanje ponudnikov v turizmu.

 

 

 

Rezultati:

Razvitih 5 novih osnovnih storitev z dodano vrednostjo

Vzpostavljena 1 mreža sodelovanja

Izvedenih 16 ozaveščevalnih dogodkov

Izvedenih 6 pilotnih aktivnosti

Izvedena 1 interaktivna tematska razstava

 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Projekt z Valvasorjem po Notranjski je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

"Za vsebino je odgovoren Zavod Jezerski hram. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano."

      

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj