LAS projekti

 

»RAZISKOVALNI TURIZEM VARUJE IN OHRANJA«

 Osnovni podatki o projektu:

 

 • Naziv projekta: »Raziskovalni turizem v jamah varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino Notranjske«
 • Akronim: »Raziskovalni turizem varuje in ohranja«
 • Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave

 

Partnerji projekta:

 

 • VP: Društvo dolomitne lutke
 • P2: Zavod Jezerski hram Cerknica
 • P3: Zavod Ars Viva
 • P4: Občina Bloke

 

Aktivnosti projekta:

  • Analiza stanja: Geografska, jamarska in okoljska analiza stanja 6 podzemnih naravnih vrednot na območju 3 občin. Z analizo se bo ugotovilo »ničelno« stanje« 6 izbranih naravnih vrednot. Sledilo bo določanje jame, ki je najbolj primerna za izvajanje raziskovalnega turizma. Izmed 6 jam bo na osnovi rezultatov analiz izbrana 1 jama.
  • Razvoj novih modelov in produktov: Izdelava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za 1 jamo (izbrana na podlagi analize stanja). Dokumenti bodo nastajali v sodelovanju s strokovnimi institucijami. 
 • Čistilne akcije: Organizacija in izvedba 3 čistilnih akcij v podzemnih jamah, določene na osnovi predhodnih raziskav in pregledov terena.

 

 • Pilotna izvedba 3 študijskih tur: Študijske ture bodo povezale izbrano jamo in ostale naravne in kulturne znamenitosti v občinah. Študijske ture bodo prilagojene ranljivim skupinam prebivalstva ter povezovale nov produkt »raziskovalnega turizma v jami« z ostalo turistično in varstveno ponudbo v LAS Notranjska.
 • Aktivacija lokalnega prebivalstva in delavcev občinskih uprav in občinskih svetov: Izvedena bodo izobraževanja na temo razvoja in varovanja krasa ter praktičnega dela na terenu (meritve kvalitete vode, opazovanje stanja habitatov) in izobraževanja o naravnih vrednotah in kulturni dediščini. 

 

Cilji projekta:

 

Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja in ohranjanju narave

Cilj dosegamo z izvedbo ozaveščevalnih operacij in aktivnosti s področja varstva okolja, narave in kulturne dediščine (delavnice za predstavnike lokalnega prebivalstva in lokalne skupnosti, izobraževanja za lokalno prebivalstvo) ter medijsko promocijo varstva okolja, narave in kulturne dediščine širši populaciji preko aktivnosti (terenske oddaje, studijske pogovorne oddaje, novinarska konferenca, predstavitveni promocijski spot o novem produktu »raziskovalni turizem v podzemnih jamah«, priprava novega produkta "raziskovalni turizem v podzemnih jamah")

 

Ohranjeno stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine

Cilj dosegamo z izvajanjem pilotnih aktivnosti: raziskave in ugotavljanje »ničelnega stanja« 6 podzemnih jam, čistilne akcije v podzemnih jamah (izboljšanje stanja okolja in naravne dediščine), priprava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za izbrano jamo ter posredovanjem tega modela in načrta odgovornim inštitucijam države, s čimer bo operacija prispevala tudi k bodočemu urejanju stanja in varovanja jam na območju LAS Notranjska, kot tudi širše v slovenskem prostoru.

 

Pričakovani rezultati projekta:

Ohranjanje delovnih mest na podeželju, novi produkti in storitve ter njihova promocija, izobraževale delavnice in študijske ture, vključevanje ranljivih skupin, čistilne akcije v podzemnih jamah, strokovne raziskave podzemnih jam

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Članek 5.8.2020

Članek  

 

Članek 19.8.2020

Članek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         

Z VALVASORJEM PO NOTRANJSKI - nov inovativni tematski produkt za krepitev lokalne kulturne identitete ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

 

Ukrep SLR:

SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA OBMOČJU

Tematsko področje:

Razvoj osnovnih storitev

 

Projekt Valvasor je partnerski projekt notranjskih nevladnih organizacij in društev ter občine.

Vodili partner in prijavitelj: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Jezerski hram.

Partner 1: Občina Bloke

Partner 2: Društvo dolomitne lutke

Partner 3: Društvo ljubiteljev Križne jame

Partner 4: Zavod Ars Viva

 

Predmet operacije je razvoj in oblikovanje novega integriranega turističnega tematskega produkta z dodano vrednostjo

Nove storitve in produkt temeljijo na zgodovinski osnovi, interpretaciji Valvasorjevega dela  Slava Vojvodine Kranjske. Janez Vajkard Valvasor je v tem delu zelo natančno opisoval tudi današnjo Notranjsko – občine Cerknica, Bloke, Loško dolino. Naravne danosti, pokrajina, kulturna dediščina, ljudje, njihove šege in navade so ga tako pritegnile, da se je o njih obširno razpisal in jih preučil. Navdušil ga je Bloški izum za zimo, kot je sam poimenoval Bloške smuči, navdušili so ga gradovi, grad Šteberk tudi grad Lož v Loški dolini, še posebej pa ga je presunilo naravno čudo presihajoče Cerkniško jezero. Na podlagi opisa tega fenomena je izdelal je tudi prikaz, kako naj bi jezero delovalo, leta 1687 pa je postal tudi  član takratne imenitne kraljeve družbe v Londonu Royal Society"

 

 

 

 

 

 

 Cilji:

Razvite dodatne osnovne storitve za  zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju

V operaciji bodo partnerji oblikovali nove inovativne tematske storitve z dodano vrednostjo in nov integriran tematski produkt z dodano vrednostjo. S tem bodo razširili lastno ponudbo in posledično tudi ponudbo območja Las Notranjska.

Višja ozaveščenost prebivalcev območja o  varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

Preko organizacije in izvedbe brezplačnih tematskih dogodkov ozaveščanje za ohranjanje naravne in kulturne dediščine bomo dosegli cilj višje ozaveščenosti prebivalcev območja Las Notranjska.

Ohranjeno stanje okolja ter naravne in  kulturne dediščine 

Vsebine izhajajo iz področja naravne in kulturne dediščine območja Las Notranjska in tudi sporočilno temeljijo na  ozaveščanju, varovanju dediščine za zanamce.

Povezana in organizirana ponudba z območja  za skupni nastop na trgu

Oblikovanje mreže za dolgoročno sodelovanje na področju trajnostnega turizma.

 

 

 Aktivnosti:

OBLIKOVANJE NOVEGA INTEGRIRANEGA TEMATSKEGA PRODUKTA Z VALVASORJEM PO NOTRANJSKI

Oblikovanje novih tematskih storitev z dodano vrednostjo  in pilotna izvedba storitev

Oblikovanje novega integriranega tematskega produkta z dodano vrednostjo in plasiranje produkta na trg

Pilotna izvedba novega tematskega produkta Izvedba za ciljne skupine

KREPITEV LOKALNE KULTURNE IDENTITETE – OZAVEŠČANJE/IZOBRAŽEVANJE

Izvedba  brezplačnih tematskih dogodkov  Ozaveščanje za ohranjanje naravne in kulturne dediščine: varstvo kulturne dediščine, varstvo okolja, nove storitve z dodano vrednostjo, vključevanje ranljivih skupin v nove storitve – priprava/izvedba, aktivno preživljanje prostega časa v naravi

MREŽENJE PONUDNIKOV V TURIZMU

Povezovanje ponudnikov v turizmu.

 

 

 

Rezultati:

Razvitih 5 novih osnovnih storitev z dodano vrednostjo

Vzpostavljena 1 mreža sodelovanja

Izvedenih 16 ozaveščevalnih dogodkov

Izvedenih 6 pilotnih aktivnosti

Izvedena 1 interaktivna tematska razstava

 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Projekt z Valvasorjem po Notranjski je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

"Za vsebino je odgovoren Zavod Jezerski hram. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano."

      

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj