LAS projekti

 

 

S čebelami do znanja

 

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: S čebelami do znanja

 • Akronim: ČEBELA-ZNA

 

Partnerji projekta

 • VP: Občina Bloke

 • P2: Občina Cerknica

 • P3: Občina Loška dolina

 • P4: RRA Zeleni kras

 

Pomembnejše aktivnosti projekta:

 • Ureditev infrastrukture za prenos znanja (postavitev treh didaktičnih čebelnjakov za medgeneracijski prenos znanja o čebelarstvu). Čebelnjaki bodo v vseh treh predstavljali učilnico v naravi in bodo služili kot pripomoček za prenos kakovostnih znanj med generacijami ter pridobivanje kompetenc za nadaljnji osebni razvoj s pozitivno naravnanostjo do narave in kulture.

 • Ureditev tržnice v Loški dolini za namene mreženja ponudnikov in predstavitev lokalnih proizvodov.

 • Izvajanje čebelarskih krožkov v vseh treh občinah, ter nakup čebelarske opreme za izvajanje krožkov. S tem bomo krepili kompetence in aktivirali potenciale ranljivih skupin (mladih).

 • Zasaditev medovitih rastlin in vzpostavitev zeliščnih kotičkov, ki bodo poleg čebelnjakov služil kot interpretacijska točka in priložnost za razvoj sonaravnega turizma ter promocijo naravo-varstva in pomena biotske raznovrstnosti.

 • Priprava turističnega programa, s katerim bomo postavljeno infrastrukturo povezali z ostalimi storitvami v lokalnem okolju in oblikovali novi turistični program z dodano vrednostjo.

 

Glavni cilji projekta:

 • Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju in pripraviti turistični program

 • Povezati organizirano ponudbo z območja za skupni nastop na trgu

 • Višati ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

 • Pozitivno prispevati k ohranjanju stanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

 

 

 

Pričakovani rezultati projekta:

 • Postavitev 3 didaktičnih čebelnjakov za medgeneracijski prenos znanja o čebelarstvu

 • Zasaditev medovitih rastlin in zeliščnega kotička

 • Ureditev tržnice v Loški dolini za namene mreženja ponudnikov in predstavitev lokalnih proizvodov

 • Izvedba krožkov o čebelarjenju v 3 občinah (Bloke, Cerknica, Loška dolina) za osnovnošolce

 • Priprava turističnega programa, ki bo povezoval lokalne ponudnike in bo ponujal degustacijo čebelarskih izdelkov

 • Promocijske aktivnosti za obveščanje širše javnosti o projektu

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PO ZNANJE IN IZROČILO PREDNIKOV V NOTRANJSKE GOZDOVE

 

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: PO ZNANJE IN IZROČILO PREDNIKOV V NOTRANJSKE GOZDOVE

 • Akronim: NOTRANJSKI GOZDOVI

 

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi, uvršča se na 3. mesto, gozdovi pokrivajo 57,7% celotnega površja države, predstavljajo edinstveno naravno dediščino in nosijo ekološko, proizvodno pa tudi socialno vlogo za vse človeštvo.

Pestre gozdne združbe in različne drevesne vrste so predstavljale izziv notranjskemu človeku pri vsakdanjih dejavnostih. Les ni predstavljal le surovine za ogrevanje v dolgih mrzlih zimah na planotah Notranjske, ampak tudi osnovno surovino za izdelavo uporabnih pripomočkov za lažje življenje na podeželju na vseh področjih (pripomočki za gospodinjstvo, kmečko orodje, preživljanje prostega časa,….), trženje le teh in s tem dodatno možnost zaslužka.

Dandanes ima gozd v vsakdanjem življenju posameznika drugačno veljavo kot pred 100 leti.

Osnovni princip, znanja ter vrednote pa so ostale in v današnjem prehitrem in prepovršnem svetu nudijo dobre osnove za učenje in življenje z naravo, razvoj podeželskega okolja.

S projektom želimo preko analize vzpostaviti bazo znanja uporabe lesa na Notranjskem. Po metodi SAZU bomo s pomočjo starejših lokalnih prebivalcev in mojstrov opisali tehnike in veščine izdelave lesenih izdelkov, katerih temeljna surovina je notranjski les. Nadalje bomo znanja izdelave prenesli na ciljne skupine, jih motivirali za izdelavo lesenih izdelkov z novo uporabno vrednostjo ter jih vključili v nove turistične produkte. S projektom želimo predstaviti gozd kot pomemben ekosistem. Pripravili bomo interaktivno razstavo »Notranjski gozdovi«, kjer bomo predstavili zgodovino notranjskih gozdov, drevesne vrste, živalstvo ter uporabnost lesa nekoč in danes.

Z aktivnostmi gozdne pedagogike bomo s strokovnim partnerjem Gozdarskim inštitutom Slovenije, ki je javni raziskovalni inštitut nacionalnega pomena, oblikovali in pripravili izobraževalne programe za različne ciljne skupine preko t. i. »učilnic v gozdu« na območju občin Cerknica, Bloke, Loška dolina, ter izvedli usposabljanje za lokalne interpretatorje/vodnike in pedagoške delavce notranjskih osnovnih šol. Na izbranih lokacijah v gozdnem prostoru bomo oblikovali in pilotno izvedli pol-dnevne programe, namenjene vzgoji in izobraževanju o pomembnosti gozdov za nas in zanamce (s posebnim modulom Izobraževanje in vzgoja za trajnosti razvoj družbe). Aktivnosti in rezultate bomo povezali v nov doživljajski trajnostni produkt spoznavanja Notranjske, ki ga bomo povezali z obstoječimi storitvami, ki že vključujejo vsebine narave in gozda.

 

 

Partnerji projekta

 • VP: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Jezerski hram

www.jezerski-hram.si

 

 • P1: Gozdarski inštitut Slovenije

http://sl.gozdis.si/

 

 • P2: Občina Bloke

www.bloke.si

 

 • P3: Društvo dolomitne lutke

https://raziskovalni-turizem.si/

 

 

Pomembnejše aktivnosti projekta:

Vzpostavitev baze znanja, dogodki za lokalne prebivalce

Izvedba raziskave o uporabi lesa na Notranjskem z namenom, da se preko izvedbe raziskave identificirajo nosilci izročila. Tematsko se raziskava osredotoča na uporabo lesa, domačih/notranjskih lesnih vrst, v vsakdanjiku notranjskega človeka na različnih področjih življenja. Izvedeni raziskavi sledi dokumentacija tehnik in veščin izdelave lesenih izdelkov na Notranjskem in vzpostavitev javno dostopne baze znanja uporaba lesa na Notranjskem.

 

Vzpostavitev učilnic v gozdu, usposabljanje in izobraževanje

Organizacija in izvedba izobraževanja in usposabljanja skupine notranjskih interpretatorjev za izvajanje novih storitev po metodi gozdne pedagogike. Izobraževanje in usposabljanje izvaja Gozdarski inštitut Slovenije – izvaja se prenos znanj s strani strokovnih institucij na lokalno, podeželsko okolje območja Las Notranjska. Vzpostavijo se nove storitve »učilnice v gozdu« z opredeljenim pedagoško-andragoškim izobraževalnim programom. V sodelovanju s strokovnim partnerjem se pripravi interaktivna razstava Notranjski gozdovi, kjer se predstavijo domače lesne vrste in živalstvo v gozdu.

 

Oblikovanje novega produkta, mreženje

Oblikovanje in pilotna izvedba novega produkta Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove.

 

 

Glavni cilji projekta:

1. Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju: partnerji v projektu bomo oblikovali nove inovativne tematske storitve in doživljajski tematski produkt z dodano vrednostjo. S tem bodo razširili lastno ponudbo in tudi ponudbo območja Las Notranjska.

 

2. Povečati ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine: preko organizacije in izvedbe brezplačnih tematskih dogodkov bomo dosegli cilj višje ozaveščenosti prebivalcev območja Las Notranjska. V dogodkih (delavnice, izobraževanja) se obravnavajo tematike varstva narave, trajnosti našega okolja, zmanjševanja virov globalnega segrevanja, aktivnega preživljanja prostega časa v naravi…..izhajajoč iz lokalnih temeljev in posebnosti območja Las Notranjska.

3. Prispevati k ohranjenemu stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine: projektne vsebine izhajajo iz področja naravne in kulturne dediščine območja Las Notranjska in tudi sporočilno temeljijo na ozaveščanju, varovanju tradicije in dediščine za zanamce.

 

4. Povezati in organizirati ponudbo z območja za skupni nastop na trgu: projektni partnerji se bodo povezali, hkrati bodo k sodelovanju pristopali novi ponudniki.

 

 

 

 

 

Pričakovani rezultati projekta:

Razvite 3 nove storitve

Vzpostavitev 1 novega produkta

Izvedeni 2 izobraževanji

Izvedenih 6 delavnic

Izvedene 3 pilotne izvedbe novih storitev

Izvedena 1 pilotna izvedba novega tematskega produkta 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

»RAZISKOVALNI TURIZEM VARUJE IN OHRANJA«

 Osnovni podatki o projektu:

 

 • Naziv projekta: »Raziskovalni turizem v jamah varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino Notranjske«
 • Akronim: »Raziskovalni turizem varuje in ohranja«
 • Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave

 

Partnerji projekta:

 

 • VP: Društvo dolomitne lutke
 • P2: Zavod Jezerski hram Cerknica
 • P3: Zavod Ars Viva
 • P4: Občina Bloke

 

Aktivnosti projekta:

  • Analiza stanja: Geografska, jamarska in okoljska analiza stanja 6 podzemnih naravnih vrednot na območju 3 občin. Z analizo se bo ugotovilo »ničelno« stanje« 6 izbranih naravnih vrednot. Sledilo bo določanje jame, ki je najbolj primerna za izvajanje raziskovalnega turizma. Izmed 6 jam bo na osnovi rezultatov analiz izbrana 1 jama.
  • Razvoj novih modelov in produktov: Izdelava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za 1 jamo (izbrana na podlagi analize stanja). Dokumenti bodo nastajali v sodelovanju s strokovnimi institucijami. 
 • Čistilne akcije: Organizacija in izvedba 3 čistilnih akcij v podzemnih jamah, določene na osnovi predhodnih raziskav in pregledov terena.

 

 • Pilotna izvedba 3 študijskih tur: Študijske ture bodo povezale izbrano jamo in ostale naravne in kulturne znamenitosti v občinah. Študijske ture bodo prilagojene ranljivim skupinam prebivalstva ter povezovale nov produkt »raziskovalnega turizma v jami« z ostalo turistično in varstveno ponudbo v LAS Notranjska.
 • Aktivacija lokalnega prebivalstva in delavcev občinskih uprav in občinskih svetov: Izvedena bodo izobraževanja na temo razvoja in varovanja krasa ter praktičnega dela na terenu (meritve kvalitete vode, opazovanje stanja habitatov) in izobraževanja o naravnih vrednotah in kulturni dediščini. 

 

Cilji projekta:

 

Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja in ohranjanju narave

Cilj dosegamo z izvedbo ozaveščevalnih operacij in aktivnosti s področja varstva okolja, narave in kulturne dediščine (delavnice za predstavnike lokalnega prebivalstva in lokalne skupnosti, izobraževanja za lokalno prebivalstvo) ter medijsko promocijo varstva okolja, narave in kulturne dediščine širši populaciji preko aktivnosti (terenske oddaje, studijske pogovorne oddaje, novinarska konferenca, predstavitveni promocijski spot o novem produktu »raziskovalni turizem v podzemnih jamah«, priprava novega produkta "raziskovalni turizem v podzemnih jamah")

 

Ohranjeno stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine

Cilj dosegamo z izvajanjem pilotnih aktivnosti: raziskave in ugotavljanje »ničelnega stanja« 6 podzemnih jam, čistilne akcije v podzemnih jamah (izboljšanje stanja okolja in naravne dediščine), priprava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za izbrano jamo ter posredovanjem tega modela in načrta odgovornim inštitucijam države, s čimer bo operacija prispevala tudi k bodočemu urejanju stanja in varovanja jam na območju LAS Notranjska, kot tudi širše v slovenskem prostoru.

 

Pričakovani rezultati projekta:

Ohranjanje delovnih mest na podeželju, novi produkti in storitve ter njihova promocija, izobraževale delavnice in študijske ture, vključevanje ranljivih skupin, čistilne akcije v podzemnih jamah, strokovne raziskave podzemnih jam

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Članek 5.8.2020

Članek  

 

Članek 19.8.2020

Članek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         

Z VALVASORJEM PO NOTRANJSKI - nov inovativni tematski produkt za krepitev lokalne kulturne identitete ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

 

Ukrep SLR:

SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA OBMOČJU

Tematsko področje:

Razvoj osnovnih storitev

 

Projekt Valvasor je partnerski projekt notranjskih nevladnih organizacij in društev ter občine.

Vodili partner in prijavitelj: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Jezerski hram.

Partner 1: Občina Bloke

Partner 2: Društvo dolomitne lutke

Partner 3: Društvo ljubiteljev Križne jame

Partner 4: Zavod Ars Viva

 

Predmet operacije je razvoj in oblikovanje novega integriranega turističnega tematskega produkta z dodano vrednostjo

Nove storitve in produkt temeljijo na zgodovinski osnovi, interpretaciji Valvasorjevega dela  Slava Vojvodine Kranjske. Janez Vajkard Valvasor je v tem delu zelo natančno opisoval tudi današnjo Notranjsko – občine Cerknica, Bloke, Loško dolino. Naravne danosti, pokrajina, kulturna dediščina, ljudje, njihove šege in navade so ga tako pritegnile, da se je o njih obširno razpisal in jih preučil. Navdušil ga je Bloški izum za zimo, kot je sam poimenoval Bloške smuči, navdušili so ga gradovi, grad Šteberk tudi grad Lož v Loški dolini, še posebej pa ga je presunilo naravno čudo presihajoče Cerkniško jezero. Na podlagi opisa tega fenomena je izdelal je tudi prikaz, kako naj bi jezero delovalo, leta 1687 pa je postal tudi  član takratne imenitne kraljeve družbe v Londonu Royal Society"

 

 

 

 

 

 

 Cilji:

Razvite dodatne osnovne storitve za  zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju

V operaciji bodo partnerji oblikovali nove inovativne tematske storitve z dodano vrednostjo in nov integriran tematski produkt z dodano vrednostjo. S tem bodo razširili lastno ponudbo in posledično tudi ponudbo območja Las Notranjska.

Višja ozaveščenost prebivalcev območja o  varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

Preko organizacije in izvedbe brezplačnih tematskih dogodkov ozaveščanje za ohranjanje naravne in kulturne dediščine bomo dosegli cilj višje ozaveščenosti prebivalcev območja Las Notranjska.

Ohranjeno stanje okolja ter naravne in  kulturne dediščine 

Vsebine izhajajo iz področja naravne in kulturne dediščine območja Las Notranjska in tudi sporočilno temeljijo na  ozaveščanju, varovanju dediščine za zanamce.

Povezana in organizirana ponudba z območja  za skupni nastop na trgu

Oblikovanje mreže za dolgoročno sodelovanje na področju trajnostnega turizma.

 

 

 Aktivnosti:

OBLIKOVANJE NOVEGA INTEGRIRANEGA TEMATSKEGA PRODUKTA Z VALVASORJEM PO NOTRANJSKI

Oblikovanje novih tematskih storitev z dodano vrednostjo  in pilotna izvedba storitev

Oblikovanje novega integriranega tematskega produkta z dodano vrednostjo in plasiranje produkta na trg

Pilotna izvedba novega tematskega produkta Izvedba za ciljne skupine

KREPITEV LOKALNE KULTURNE IDENTITETE – OZAVEŠČANJE/IZOBRAŽEVANJE

Izvedba  brezplačnih tematskih dogodkov  Ozaveščanje za ohranjanje naravne in kulturne dediščine: varstvo kulturne dediščine, varstvo okolja, nove storitve z dodano vrednostjo, vključevanje ranljivih skupin v nove storitve – priprava/izvedba, aktivno preživljanje prostega časa v naravi

MREŽENJE PONUDNIKOV V TURIZMU

Povezovanje ponudnikov v turizmu.

 

 

 

Rezultati:

Razvitih 5 novih osnovnih storitev z dodano vrednostjo

Vzpostavljena 1 mreža sodelovanja

Izvedenih 16 ozaveščevalnih dogodkov

Izvedenih 6 pilotnih aktivnosti

Izvedena 1 interaktivna tematska razstava

 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Projekt z Valvasorjem po Notranjski je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

"Za vsebino je odgovoren Zavod Jezerski hram. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano."

      

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj